عضویت همیاری
   
جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان اصفهان موفق به کسب رتبه نخست جایزه ملی محیط زیست ایران  در بخش سازمانهای مردم نهاد کشور شد
18 خرداد ماه 1395
نهاد ریاست جمهوری
 
  • جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان اصفهان موفق به کسب رتبه نخست جایزه ملی محیط زیست ایران  در بخش سازمانهای مردم نهاد کشور شدبه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان اصفهان موفق به کسب رتبه نخست جایزه ملی محیط زیست ایران  در بخش سازمانهای مردم نهاد کشور شد
  • جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان اصفهان موفق به کسب رتبه نخست جایزه ملی محیط زیست ایران  در بخش سازمانهای مردم نهاد کشور شدبه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست استان اصفهان موفق به کسب رتبه نخست جایزه ملی محیط زیست ایران  در بخش سازمانهای مردم نهاد کشور شد
  • به مناسبت روز حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و در راستای ترویج فرهنگ پسماند به مناسبت روز حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و در راستای ترویج فرهنگ پسماند
  • به مناسبت روز حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و در راستای ترویج فرهنگ پسماند به مناسبت روز حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و در راستای ترویج فرهنگ پسماند
 
 

فصلنامه پیام زنده رود

فصلنامه پیام زنده رود نشریه داخلی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست اصفهان است که از سال 1378 علیرغم فرود فرازهای پیش آمده هر سال انتشار داشته است.

شماره بیستم-تابستان و پاییز 1383

در این شماره:

بانوان سبز و جایزه صلح نوبل

 

test

copyrights © All rights reserved 2015 www.payamezenderood.com